Regulamin Sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.słodkiebabki.com.pl

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Sklep Internetowy dostępny pod domeną słodkiebabki.com.pl prowadzony jest przez: Dorotę Szczypa-Ludwikowska, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Słodkie Babki, pod adresem: 05-120 Legionowo  ul. Stefana Batorego 17, NIP 5361932526 zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz, Jolantę Szczypa, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Słodkie Babki, pod adresem: 05-120 Legionowo ul. Stefana Batorego 17, NIP 5361932526 zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wspólnie działających w formie spółki cywilnej pod nazwą Słodkie Babki Dorota Szczypa-Ludwikowska, Jolanta Szczypa S.C. pod adresem 05-120 Legionowo ul. Stefana Batorego 17. NIP 5361932526, REGON 369169285.
 2. Można się skontaktować ze sprzedawcą w następujący sposób:
 • Numer telefonu+48 579 643 660
 • Adres e-mail: slodkie@slodkiebabki.com.pl
 1. Zasady korzystania oraz składania Zamówień, zawierania Umów Sprzedaży Produktów oraz dokonania reklamacji w ramach Sklepu określa niniejszy Regulamin.
 2. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego można dokonać zamówienia różnych typów Produktów cukierniczych tj. ciast, serników, tart, tortów bezowych, ciast wegańskich i innych oraz e-booków. W związku z tym Sprzedawca zapewnia Klientowi możliwość zawarcia umowy sprzedaży produktów dostępnych w Sklepie oraz zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych. Sprzedawca świadczy także na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 3. Warunkiem skorzystania ze Sklepu oraz zawarcia Umowy Sprzedaży jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Klient poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.
 4. Ceny podane w sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto(uwzględniają podatek Vat).
 5. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 6. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
 7. Nakazuje się:
 • Korzystanie ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa;
 • Korzystanie ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
 • Korzystanie z wszelkich treści zamieszczonych na podstronach internetowych Sklepu wyłącznie w celu osobistego użytku, zgodnie z udzieloną licencją (jeśli taka została udzielona).
 1. Klient nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.
 2. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
 3. Regulamin w aktualnej wersji obowiązuje od dnia 30.06.2021

 

WYJAŚNIENIE DEFINICJI

 

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, poniżej wskazane pojęcia mają następujące znaczenie:

 1. Sprzedawca -Słodkie Babki, Dorota Szczypa-Ludwikowska, Jolanta Szczypa S.C. NIP 5361932526, REGON:369169285 z siedzibą w Legionowie na ul. Stefana Batorego 17.
 2. Klient -osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu i dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta-Przedsiębiorca dokonujący zamówienia Produktów związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mającą dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego, zgodnie z art. 38 a ustawy o prawach konsumenta.
 5. Konto – konto Klienta lub Użytkownika założone na platformie internetowej Sklepu.
 6. Przedsiębiorca -rozumie się przez to Klientów sklepu, którzy nie są Konsumentami oraz nie są osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 7. Regulamin -niniejszy Regulamin Sklepu.
 8. Sklep Internetowy lub Sklep-Sklep Internetowy dostępny pod adresem słodkiebabki.com.pl oraz na odpowiednich jego podstronach za pośrednictwem, którego Klient może dokonywać zamówienia i zakupów określonych Produktów.
 9. Produkt -Oznacza prezentowany w Sklepie internetowym towar, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych Produktów.
 10. Umowa Sprzedaży -umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu.
 11. Newsletter– Usługa Elektroniczna polegająca na przesyłaniu wiadomości w formacie html pocztą elektroniczną zawierających m.in. informacje handlowe jak również inne informacje związane z działalnością Sprzedawcy.
 12. Zamówienie – czynność, oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 13. Formularz zamówienia -formularz Sklepu, za pomocą którego, Klient może złożyć Zamówienie i zrealizować Umowę Sprzedaży.
 14. Umowa zawarta na odległość-umowa zawarta z Klientem w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 15. E-book– publikacja w postaci elektronicznej, przeznaczona do sprzedaży w Sklepie, jako treść cyfrowa, do odczytania za pomocą odpowiedniego oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu elektronicznym (np. komputerze osobistym, czytniku książek elektronicznych, tablecie, smartfonie). E-book przybiera postać pliku elektronicznego, którego format zależny jest od zawartości.
 16. Usługa Elektroniczna– usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego
 17. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 18. Kawiarnia-lokal, punkt sprzedaży mieszczący się w Legionowie na ul. Stefana Batorego 17.

 

PRODUKTY DOSTĘPNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 

 1. W Sklepie słodkiebabki.com.pl dostępne są następujące Produkty:
 • wyroby cukiernicze: torty bezowe, torty, serniki, tarty, ciasta, ciasta wegańskie, słodki stół , inne;
 • e- ebooki.
 1. W obrębie Sklepu są również dostępne Produkty na indywidualne Zamówienie Klienta.
 2. Klient chcąc zamówić produkt na indywidualne Zamówienia powinien skontaktować się ze Sprzedającym pod adresem e-mail albo telefonicznie.
 3. Po uzgodnieniu cech, parametrów oraz ceny produktu z Kleinem zostanie on przygotowany na jego indywidualne zamówienie.
 4. Proces Zamówienia na indywidualne życzenie Klienta zostanie uzgodniony odrębnie z Klientem.

 

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 

 1. Klient może dokonać zakupu Produktu:
 • osobiście w Kawiarni w Legionowie ul. Batorego 17,
 • telefonicznie pod numerem telefonu dostępnym w niniejszym Regulaminie,
 • z poziomu odpowiedniej podstrony Sklepu Internetowego. Klient może dokonać wyboru wśród różnych wariantów Produktu w różnych cenach.
 1. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać przez siedem dni w tygodniu, dwadzieścia cztery godziny na dobę.
 2. Klient może złożyć Zamówienie jako niezarejestrowany lub jako zarejestrowany Użytkownik. Klient może założyć konto na etapie składania zamówienia lub niezależnie od składania zamówienia.
 3. W celu dokonania zakupu oraz korzystania z zakupionego Produktu nie jest konieczne posiadanie przez Kupującego sprzętu komputerowego o szczególnych warunkach technicznych lub innych urządzeń elektronicznych. Wystarczające warunki, dające możliwość korzystania ze Sklepu, to:
 • dostęp do urządzenia podłączonego do sieci Internet;
 • zainstalowany i aktualny system operacyjny oraz przeglądarka internetowa;
 • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 1. Po dokonaniu wyboru Produktu, celem dokonania zakupu, Klient powinien podejmować kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu. Klient powinien w pierwszej kolejności kliknąć w przycisk kup teraz pokazany wraz z ceną i opisem produktu w wyniku czego wybrany Produkt zostanie dodany do koszyka zakupowego. Następnie można kontynuować zakupy lub kliknąć w przycisk przejdź do realizacji Zamówienia, a następnie kliknąć w przycisk realizuj zamówienie i sfinalizować zakup na kolejnej stronie.
 2. Klient ma możliwość wpisania kodu rabatowego, jeśli taki posiada w polu o nazwie kod rabatowy. Następnie po wpisaniu kodu rabatowego i kliknięciu w przycisk realizuj zamówienie, cena odpowiednio ulegnie modyfikacji. Klient może wpisać kod rabatowy w kolejnym kroku, tj. składania Zamówienia.
 3. Klient może następnie przeliczyć koszty koszyka a następnie przejść do płatności poprzez kliknięcie przycisku przejdź do kasy.
 4. Celem złożenia zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych:
 • imienia i nazwiska oraz opcjonalnie nazwy firmy, NIP, adresu, numeru telefon, adresu email;
 • wyrażenia zgody na dostarczenie treści cyfrowych przed terminem do odstąpienia od umowy;
 • akceptacji Regulaminu wraz z Polityką prywatności poprzez zaznaczenie okienka. Akceptacja Regulaminu wraz z Polityką prywatności jest niezbędna do sfinalizowania Zamówienia;
 • wyrażenie zgody na realizację zamówienia przez Sklep poprzez kliknięcie przycisku kupuję i płacę który wskazuje na konieczność zapłaty za Zamówienie.
 1. Klient może też złożyć uwagi do Zamówienia.
 2. W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru co do formy płatności za zamówienie Produktu, z obecnie dostępnych w Sklepie.
 3. W trakcje składania Zamówienia, do momentu kliknięcia w przycisk kupuję i płacę Klient ma możliwość modyfikacji podanych danych oraz zmiany produktu jak i zmiany formy płatności.
 4. Klient dokonujący kliknięcia w przycisk kupuję i płacę, ma świadomość, iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Sprzedawcy zapłaty.
 5. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 6. Klient dokonuje zapłaty poprzez wybór jednej z formy płatności, dostępnej w Sklepie, a następnie dokonuje wpłaty.
 7. Fakt dokonania zakupu potwierdzony jest e-mailem wysłanym na adres mailowy podany przez Klienta w formularzu Zamówienia.
 8. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 13 niniejszego paragrafu. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nierealizowania Zamówienia w przypadku:
 • nieprawidłowego/niekompletnego wypełnienia formularza Zamówienia;
 • nieotrzymania wpłaty w terminie 3 dni od złożenia zamówienia(w przypadku wyboru opcji płatności przelewem);
 • W przypadku nieopłacenia zadatku.
 1. Zmiany w Zamówieniu można wprowadzić telefonicznie lub przez e-mail w ciągu 60 minut po złożenia Zamówienia.
 2. Uwagi podane przez Klienta w polu „Uwagi do zamówienia” Sprzedawca będzie się starał zrealizować w miarę możliwości, nie mogą one być traktowane jako świadczenia gwarantowane przez Sprzedającego i nie warunkują zrealizowania podstawowego Zamówienia złożonego przez Klienta.
 3. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia w przypadku, gdy pojawi się w nim nieprawidłowa informacja będąca wynikiem nieświadomego błędu pracownika lub systemu Sklepu. Może to dotyczyć błędnie wprowadzonej informacji w podstronie Produktu lub ofercie, np. w cenie, opisie, zdjęciu.
 4. Standardowe Zamówienia realizowane są w ciągu 3 dni, oznacza to, ze zamówienia na ciasto trzeba złożyć z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem. Zamówienia na weekend przyjmowane są do środy poprzedzający weekend do godziny 18.
 5. Warunkiem przyjęcia Zamówienia w Kawiarni jest wpłata zadatku. Wysokość zadatku ustalana jest z Klientem indywidualnie. Wypłata kwoty zadatku zostanie odjęta od całkowitej kwoty należnej z tytułu złożenia Zamówienia. W przypadku odstąpienia klienta od zakupu, z przyczyn niedotyczących Sprzedawcy, zadatek nie podlega zwrotowi i zostaje zatrzymany przez Sprzedawcę.

 

CENY PRODUKTÓW I FORMY PŁATNOŚCI

 

 1. Ceny Produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przez obowiązujące przepisy prawne(w tym podatek Vat).
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów, wycofywania Produktów, przeprowadzania promocji i dawania rabatów, a także czasowego oferowania Produktów nieodpłatnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian. Szczegóły i czas trwania zawsze zawarte są w opisie danego Produktu.
 3. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie sumują się.
 4. Sprzedawca udostępnia następujące formy płatności:
 • przelew bankowy ,płatny bezpośrednio na konto Sprzedawcy. Na numer rachunku bankowego : 49 1020 1026 0000 16020309 3861;
 • płatność przez PayU-przedpłata online przelewem bankowym lub kartą visa, Mastercard poprzez zewnętrzny system płatności PayU(obsługiwany przez PayU SA z siedzibą w Poznaniu,60-166 Poznań, przy ulicy Grunwaldzkiej 182,wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzącego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca nr. identyfikacji podatkowej NIP 779-23-08-495, REGON 300523444) z terminem płatności do 3 dni kalendarzowych od daty zamówienia;
 • płatność przez PayPal-przedpłata online poprzez zewnętrzny system płatności PayPal(Europe)S.a.r.l.et Cie,S.C.A.,22-24,Boulevard Royal L-2449 Luxemburg, Nr.B00000351 w rejestrze CSSF (Commission de Surveillance do Secteur Financier), z terminem płatności do 3 dni kalendarzowych od daty Zamówienia;
 • gotówką w przypadku odbioru osobistego zamówienia towaru.
 1. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura(imienna lub na firmę ,jeśli zostaną podane dane firmy)w wersji papierowej w siedzibie Kawiarni.

 

DOSTAWY PRODUKTÓW

 

 1. Odbiór zamówionego Produktu nastąpi w Kawiarnia w Legionowie ul Batorego 17.
 2. E-booki są dostarczane w formie elektronicznej i nie jest to związane z ponoszeniem dodatkowej opłaty w Sklepie Internetowym.

 

 

USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego również następujące Usługi Elektroniczne:
 • umożliwienie Klientowi składania zamówień na Produkty w Sklepie Internetowym poprzez Formularz Zamówienia;
 • umożliwienie Klientom subskrypcji Newsletter;
 • umożliwienie Klientowi założenie Konta.
 1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia Usług Elektronicznych zgodnie z Regulaminem.
 2. W celu dokonania zakupu Produktów w Sklepie Internetowym Klient korzysta
  z Formularza Zamówienia. Formularz Zamówienia jest Usługą Elektroniczną świadczoną nieodpłatnie. Usługa ma charakter dobrowolny, jednorazowy i umowa o jej świadczenie jest zawierana z chwilą rozpoczęcia wypełniania Formularza Zamówienia przez Klienta a ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia albo rezygnacji ze złożenia Zamówienia przez Klienta.
 3. Usługa Elektroniczna Newsletter polega na okresowym przesyłaniu na podany przez Klienta adres e-mail informacji od Sprzedawcy, w tym informacji handlowych oraz treści marketingowych. Korzystanie z Usługi Newsletter jest dobrowolne. Zawarcie umowy na świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter następuje w chwili przyciśnięcia „Zapisz mnie” po uprzednim wskazaniu adresu e-mail i akceptacji Regulaminu. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient uprawniony jest do rezygnacji z Usługi w każdym czasie poprzez oznaczenie w otrzymanej od Sprzedawcy wiadomości pola rezygnacji subskrypcji Newsletteru lub przesyłając informację Sprzedawcy o chęci rezygnacji na przykład za pośrednictwem e-maila.
 4. Założenie Konta nie jest konieczne do dokonania zamówienia w Sklepie Internetowym.
 5. Korzystanie z Konta możliwe jest po wypełnieniu Formularza rejestracji, kliknięciu przycisku „Załóż konto” oraz potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie linku potwierdzającego, przesłanego automatycznie na podany adres poczty elektronicznej.
 6. Usługa elektroniczna „Konto” świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Usługi świadczone są nieodpłatnie drogą elektroniczną na rzecz Klienta.

 

OGÓLNE ZASADY REKLAMACJI

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową Sprzedaży Produktów zakupionych przez Klienta (rękojmia), a także stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta i art. 556 i następne Kodeksu Cywilnego.
 2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną.
 4. Reklamacja danego Produktu powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia wady) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia.
 5. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail Sprzedawcy podany
  w niniejszym Regulaminie.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu na adres e-mail składającego reklamację.
 7. Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji zgodnie z Polityką prywatności.
 8. Klient może skorzystać z formularza reklamacji stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, może także skontaktować się ze Sprzedawcą mailowo w celu zgłoszenia reklamacji i uzyskania informacji na temat procesu jej rozpatrzenia.
 9. W przypadku reklamacji w związku z korzystaniem z nieodpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, Klient może zgłosić ją w formie elektronicznej na wskazany w niniejszym regulaminie adres e-mail. W zgłoszeniu powinien wskazać opis zaistniałego problemu oraz pozostałe dane pozwalające na identyfikację problemu. Może w tym celu skorzystać z formularza załączonego do niniejszego regulaminu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje i udziela Klientowi odpowiedzi.

REKLAMACJE PRODUKTU CUKIERNICZEGO W PUNKCJE SPRZEDAŻY.

 1. Klient przed dokonaniem odbioru Zamówienia Produktu cukierniczego ma możliwość jego sprawdzenia w punkcie sprzedaży.
 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności Produktu cukierniczego z umową po jego obejrzeniu Klient może złożyć reklamację w punkcie sprzedaży.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę, jeżeli została złożona niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty złożenia jej przez Klienta. Sprzedawca poinformuje Klienta mailowo o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zwrot pieniędzy nastąpi w formie zwrotu na konto Klienta.

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W PRZYPADKU E BOOKA

 

 1. Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem 2
 2. Jeśli w toku zakupu Produktu Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci zakupionego produktu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, traci on prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 3. W sytuacji gdy nie występują okoliczności wskazane powyżej, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy na warunkach wskazanych poniżej.
 4. Odstąpienie od umowy następuje poprzez poinformowanie Sprzedawcy o swojej decyzji poprzez złożenie oświadczenia. Takie oświadczenie może zostać wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną.
 5. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy udostępnionego jako załącznik do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z formularza jest jednak tylko zaleceniem, a jego niewykorzystanie w procesie odstąpienia od umowy nie stanowi o nieważności odstąpienia.
 6. Celem zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczające jest, aby Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem wskazanego terminu odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie otrzymane od niego płatności.
 8. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie wskazał na inne rozwiązanie.
 9. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W PRZYPADKU PRODUKTU CUKIERNICZEGO

 

 1. Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem 2
 2. Zgonie z art. 38 pkt. 3 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 3. Zgonie z art. 38 pkt. 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w której przedmiotem świadczenia jest produkt szybko ulegający zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do spożycia.
 4. Klient ma prawo odstąpić od umowy i anulować zamówienia jeśli zrobi to z odpowiednim wyprzedzeniem. W tym celu konieczne jest zgłoszenie drogą mailową lub telefoniczną w ciągu 60 minut po złożeniu Zamówienia w godzinach pracy Kawiarni. W przypadku przekroczenia tego czasu należy kierować zapytanie dotyczące opcji odstąpienia od umowy i anulacji kontaktując się ze Sprzedawcą, który sprawdzi na jakim etapie jest wykonanie umowy.

 

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą Klientów Sklepu będących Przedsiębiorcami.
 2. W przypadku sprzedaży Produktów w obrocie między Przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § Kodeksu Cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność sklepu z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy.
 3. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na utrzymaniu konta Klienta ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Klientem nie będącym Konsumentem bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 5. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami, Sprzedawca ma prawo samodzielnie wskazać i ograniczyć dostępne metody płatności oraz wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części, niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności albo zawarcia umowy sprzedaży.
 6. Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Przedsiębiorcy (Klienta) jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny Produktu oraz kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży. Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Przedsiębiorcy (Klienta) jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny Produktu oraz kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży i złożonego Zamówienia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy.
 7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTA

 

 1. Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, jest taki przedsiębiorca, który dokonuje zakupów w Sklepie, które są związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta.
 2. Przedsiębiorcę, o którym mowa w punkcje pierwszym, będą dotyczyć postanowienia niniejszego Regulaminu, które dotyczą Konsumenta tj. m.in.:
 • Usług świadczonych drogą elektroniczną;
 • Odstąpienia od umowy przez Konsumenta ;
 • Reklamacji i rękojmi, w zakresie ograniczonym art. 38 a ustawy o prawach konsumenta oraz art. 385/5, art. 556/4, art. 556/5 i art. 576/5 ustawy Kodeks cywilny. W pozostałym zakresie stosuje się postanowienia Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców
 1. Przedsiębiorca na prawach konsumenta, akceptując niniejszy Regulamin podczas procesu zakupowego, a następnie korzystając ze swoich uprawnień wymienionych w niniejszych paragrafie, powinien uzupełnić stosowny formularz reklamacji lub odstąpienia od umowy, a w szczególności dane potwierdzające okoliczności potwierdzające jego status zgodny z art. 38a ustawy o prawach konsumenta.
 2. Przedsiębiorca, o którym mowa w ustępie powyższym oświadcza w formularzu przesłanym do Sprzedawcy, że zakupiony Produkt/y, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, co czyni na dowód tego, że spełnia warunki, aby za takiego przedsiębiorcę można było go uznać. Formularze stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu.

 

WŁASNŚĆ INTELEKTUALNA

 

 1. Produkty świadczone przez Sprzedawcę, dostępne w Sklepie, stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy.
 2. Klient akceptując niniejszy Regulamin uznaje, że całość praw autorskich i wszystkie znaki towarowe związane z Sklepem należą do Sprzedawcy (lub posiada on odpowiednie licencje) i podlegają prawnej ochronie, a w szczególności przepisom, o których mowa w ustępie powyższym.
 3. W przypadku zamiaru wykorzystania Produktu w sposób sprzeczny ze wskazanym w niniejszym Regulaminie, Klient obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Sprzedawcy.
 4. Klient wyraża zgodę na umieszczenie jego logotypu w wykazie klientów Sprzedawcy, udzielając mu tym samym licencji niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie na korzystanie do celów prowadzonej przez Sprzedawcę działalności na następujących polach eksploatacji: utrwalanie w zakresie zapisu metodą cyfrową w pamięci komputera i w sieci Internet, zwielokrotnianie dowolną techniką, rozpowszechnianie w Sklepie, na stronach Sprzedawcy i w mediach społecznościowych, publiczne wyświetlanie, bez prawa do sublicencji.

 

DANE OSOBOWE

 

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu obsługi konta Klienta, realizacji Zamówienia oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu Umowami o dostarczenie produktu lub umowami o świadczenie Usług Elektronicznych.
 3. Podanie danych osobowych przez Klienta w Sklepie Internetowym jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia Umowy o dostarczenie Produktu lub umów o świadczenie Usług Elektronicznych. Klient nie jest uprawniony do podawania jako swoich danych osobowych podmiotów trzecich.
 4. Klient ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, a także żądania poprawienia ich.
 5. Wszelkie kwestie odnoszące się do ochrony danych osobowych oraz sposobów wykorzystywania plików cookies zostały szczegółowo uregulowane w Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem https:………………………….(można zamieścić tez aktywny link do polityki).
 6. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniem pozyskania oraz modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione. Aby temu zapobiec, Klienci powinni stosować odpowiednie środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w szczególności programy antywirusowe, bezpieczną skrzynkę poczty elektronicznej oraz inne chroniące bezpieczeństwo korzystających z publicznej sieci Internet.
 7. Informuję, że jako Sprzedawca nigdy nie zwracam się do Klienta z prośbą o udostępnienie mi hasła w jakiejkolwiek formie.

 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW I DOCHODZENIA ROSZCZEN PRZEZ KONSUMENTA

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez sądy powszechne, a prawem właściwym jest prawo polskie.
 3. Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorcą na prawach konsumenta ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji
  i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 4. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich (Dz.Urz.UE.L 2013 Nr 165, str. 1) Konsument ma również możliwość złożenia skargi za pośrednictwem platformy ODR pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.
 5. Platforma ODR to platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, która stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 6. Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, na przykład poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego lub złożenie wniosku w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy oraz świadczone usługi wykonywane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu tylko z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany technologii. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na platformie internetowej Sprzedawcy na podstronie: Regulamin.
 3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy .
 4. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy konsumentów, Sprzedawca deklaruje zastosowanie wskazanego poprawnego .
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych RODO.

 

 ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1.Wzór formularza reklamacyjnego w przypadku Konsumenta

Załącznik nr 2. Wzór Formularza Reklamacyjnego w przypadku Przedsiębiorcy na prawach konsumenta

Załącznik nr 3. Wzór formularza odstąpienia od umowy w przypadku Konsumenta

Załącznik nr 4. Wzór formularza odstąpienia od umowy w przypadku Przedsiębiorcy na prawach konsumenta

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU KONSUMENTA

 

Miejscowość, data: …………………………….

 

Imię i nazwisko/firma: …………………………….

Adres zamieszkania: ……………………………….

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data odbioru zamówienia: …………………………….

 

[dane Sprzedawcy: nazwa, adres]

__________________________________

__________________________________

 

Reklamacja Produktu

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …………………………… Produkt  ……………………………………………………………………………………………………… [informacja o produkcie] jest wadliwy.

Wada polega na ……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..[opis wady].

Wada została stwierdzona w dniu ……………………………………………………

 

Z uwagi na powyższe, żądam:

 • wymiany towaru na nowy (art. 561 § 1 kc)
 • nieodpłatnej naprawy towaru (art. 561 § 1 kc)
 • obniżenia ceny towaru o kwotę ………………….. zł, słownie: …………………………………………… zł (art. 560 § 1 kc),
 • odstępuję od umowy (art. 560 § 1kc).

 

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków ………………………………………..

Posiadacz rachunku bankowego: …………..……………………………………………..

 

Data: ____________________        Podpis Konsumenta: __________________

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

 

Miejscowość, data: …………………………….

 

Imię i nazwisko/firma: …………………………….

Adres firmy:  ……………………………….

NIP: ……………………………

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data odbioru zamówienia: …………………………….

 

[dane Sprzedawcy: nazwa, adres]

__________________________________

__________________________________

 

Reklamacja Produktu zakupionego przez przedsiębiorcę na prawach konsumenta

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …………………………… Produkt ………………………………………………… [informacja o produkcie] jest wadliwy.

 

Wada polega na ………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. [opis wady].

Wada została stwierdzona w dniu…………………………………………………..

 

Z uwagi na powyższe, żądam:

 • wymiany towaru na nowy (art. 561 § 1 kc)
 • nieodpłatnej naprawy towaru (art. 561 § 1 kc)
 • obniżenia ceny towaru o kwotę ………………….. zł, słownie: …………………………………………… zł (art. 560 § 1 kc),
 • odstępuję od umowy (art. 560 § 1kc).

 

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków: ………………………………………..

Posiadacz rachunku bankowego: …………………………………………………………

 

Jednocześnie, oświadczam, że zakupiony Produkt/y, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta.

 

Na dowód tego wymieniam poniżej PKD dla mojej działalności gospodarczej znajdujące się w CEIDG:

 1. PKD NR ……………………………

Opis: ……………………………………………………………………

 1. PKD NR ……………………………

Opis: ……………………………………………………………………

 1. PKD NR ……………………………

Opis: ……………………………………………………………………

 1. PKD NR ……………………………

Opis: ……………………………………………………………………

 1. PKD NR ……………………………

Opis: ……………………………………………………………………

 1. PKD NR ……………………………

Opis: ……………………………………………………………………

 1. PKD NR ……………………………

Opis: ……………………………………………………………………

 

Data: ____________________        Podpis: __________________

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO REGULAMINU – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY  W PRZYPADKU KONSUMENTA

 

Miejscowość, data: …………………………….

 

Imię i nazwisko/firma: …………………………….

Adres zamieszkania: ……………………………….

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data odbioru zamówienia: …………………………….

 

[dane Sprzedawcy: nazwa, adres]

__________________________________

__________________________________

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

 

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy ………………………………. nr …………………………………….. zawartej dnia …………………………………

dotyczącej następujących rzeczy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Proszę o zwrot kwoty ……………… zł (słownie …………………… złotych) poprzez:

 • przekaz pocztowy na adres …………………………………………. [wypełnić jeśli dotyczy],
 • na rachunek bankowy o numerze: …………………………………… [wypełnić jeśli dotyczy],

 

 

 

Data: _____________________                  Podpis Konsumenta: _____________

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO REGULAMINU – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

 

Miejscowość, data: …………………………….

 

Imię i nazwisko/firma: …………………………….

Adres firmy:  ……………………………….

NIP: ……………………………

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data odbioru zamówienia: …………………………….

 

[dane Sprzedawcy: nazwa, adres]

__________________________________

__________________________________

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

w przypadku przedsiębiorcy na prawach konsumenta

 

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy ………………………………………. nr …………………………………….. zawartej dnia ………………………. dotyczącej następujących rzeczy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Proszę o zwrot kwoty ……………… zł (słownie ………………… złotych) poprzez:

 • przekaz pocztowy na adres ………………………………………..…. [wypełnić jeśli dotyczy]
 • na rachunek bankowy o numerze: …………………………………… [wypełnić jeśli dotyczy],

 

Jednocześnie, oświadczam, że zakupiony Produkt/y, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta.

 

Na dowód tego wymieniam poniżej PKD dla mojej działalności gospodarczej znajdujące się w CEIDG:

 1. PKD NR ……………………………

Opis: ……………………………………………………………………

 1. PKD NR ……………………………

Opis: ……………………………………………………………………

 1. PKD NR ……………………………

Opis: ……………………………………………………………………

 1. PKD NR ……………………………

Opis: ……………………………………………………………………

 1. PKD NR ……………………………

Opis: ……………………………………………………………………

 1. PKD NR ……………………………

Opis: ……………………………………………………………………

 1. PKD NR ……………………………

Opis: ……………………………………………………………………

 

 

Data: _____________________                  Podpis: _____________